Smith, Martha (Templeton)

MARTHA SMITH (TEMPLETON)

QUILTER